สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ติดต่อหน่วยงาน
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่ของอบต.
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 ประกาศเจตนารมณ์
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติตำบล
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบใน
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 หนังสือราชการ อบต.
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี
 ประกาศเรียกประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภา
 หนังสือเชิญประชุมสภา
 การบริหารเงินงบประมาณ
 งบแสดงฐานะการเงิน
 ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 จดหมายข่าว
 การพิจารณาทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ
 การจัดการความรู้ KM
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 งานป้องกันฯ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 พ.ร.บ. และระเบียบที่สำคัญ
 
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 260 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ ตำบลโคกมะขามอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 0-4467-0774  

กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น
กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น
[19-04-2022]
มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ติดชื้อโควิด19
มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ติดชื้อโควิด19
[07-04-2022]
 
โครงการจุดบริการประชาชนร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565
โครงการจุดบริการประชาชนร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565
[06-04-2022]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๕๖๓ (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๕๖๓ (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
[17-03-2020]
 
 
[ 23-06-2565] ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...   doc120220628015236.pdf 
[ 22-04-2565] ประกาศฯขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...   doc120220509082135.pdf 
[ 01-04-2565] ประกาศฯผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ...   doc120220401040639.pdf 
[ 28-03-2565] ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและความพร้อมในการปฏิบัติงาน ...   doc120220328035020.pdf 
[ 22-03-2565]  ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ...   doc120220322065544.pdf 
[ 01-03-2565] ประกาศฯรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...   doc120220303080323.pdf 
[ 24-12-2564] กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2565  
[ 17-11-2564] ประกาศฯ บัญชีรายการที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565   doc120220321045543.3 doc220220321045543.โคกมะขาม 
[ 05-05-2564] ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...   doc120210517085637.jpg doc220210517085637.jpg 
[ 22-01-2564] ประกาศฯเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...   doc120210421032456.pdf 
 
[ 19-01-2566] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกตะเคียน หมู่ ...   doc120230131101202.pdf 
[ 13-01-2566] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล. ...   doc120230130114811.pdf 
[ 05-05-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ...   doc120221031093131.pdf 
[ 21-04-2565] ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ...   doc120221031092857.pdf 
[ 28-03-2565] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสร ...   doc120221031093026.pdf 
[ 19-01-2565] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ...   doc120221031093226.pdf รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
[ 05-03-2564] ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120210423064637.pdf 
[ 05-03-2564] ประการฯผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120210423064343.pdf 
[ 10-02-2564] ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...   doc120210625043858.pdf 
[ 10-02-2564] ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ...   โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านหนองอาแมะ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกมะขาม  
 
[ 31-03-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565   doc120220401033931.pdf 
[ 28-02-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ...   doc120220401033844.pdf 
[ 31-01-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565   doc120220401034307.pdf 
[ 30-12-2564] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 ...   doc120220401033646.pdf 
[ 30-11-2564] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ...   doc120220401033526.pdf 
[ 29-10-2564] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564   doc120220401033339.pdf 
[ 30-09-2564] ประกาศฯรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ...   doc120220401035410.pdf 
 แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 


 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ( โทร./โทรสาร 0-4467-0774 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด