สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ติดต่อหน่วยงาน
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่ของอบต.
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 ประกาศเจตนารมณ์
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติตำบล
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบใน
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 หนังสือราชการ อบต.
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี
 ประกาศเรียกประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภา
 หนังสือเชิญประชุมสภา
 การบริหารเงินงบประมาณ
 งบแสดงฐานะการเงิน
 ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 จดหมายข่าว
 การพิจารณาทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ
 การจัดการความรู้ KM
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 งานป้องกันฯ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 พ.ร.บ. และระเบียบที่สำคัญ
 
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล


แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 


Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 260 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ ตำบลโคกมะขามอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 0-4467-0774  
ภาพ�ิจ�รรม
________________________________________________________________________

กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น
[19-04-2022]   กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น 
มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ติดชื้อโควิด19
[07-04-2022]   มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ติดชื้อโควิด19  
โครงการจุดบริการประชาชนร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565
[06-04-2022]   โครงการจุดบริการประชาชนร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๕๖๓ (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
[17-03-2020]   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๕๖๓ (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง 
โคกมะขามเกมส์ ครั้งที่ 20 ” ประจำปี 2563
[06-12-2019]   โคกมะขามเกมส์ ครั้งที่ 20 ” ประจำปี 2563 
โครงการรณรงค์ปลูกป่าเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
[13-06-2019]   โครงการรณรงค์ปลูกป่าเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561 # 3
[04-04-2019]   พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561 # 3 
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561 # 2
[04-04-2019]   พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561 # 2 
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561 # 1
[04-04-2019]   พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561 # 1 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
[15-01-2019]   วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 
เทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย ประจำปี 2562
[15-01-2019]   เทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย ประจำปี 2562 
โครงการจุดบริการประชาชนร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
[15-01-2019]   โครงการจุดบริการประชาชนร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 
2 “ โคกมะขามเกมส์ ครั้งที่ 19 ” ประจำปี  2562
[10-12-2018]   2 “ โคกมะขามเกมส์ ครั้งที่ 19 ” ประจำปี 2562 
1 “ โคกมะขามเกมส์ ครั้งที่ 19 ” ประจำปี  2562
[10-12-2018]   1 “ โคกมะขามเกมส์ ครั้งที่ 19 ” ประจำปี 2562 
โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ
[24-07-2018]   โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ 
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560
[04-09-2017]   หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 29 กัยายน 2559
[15-01-2017]   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 29 กัยายน 2559 
งานข้าวหอมมะลิ หอมปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย ประจำปี 2559
[15-09-2016]   งานข้าวหอมมะลิ หอมปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย ประจำปี 2559 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 12 เม.ย.2559
[15-09-2016]   โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 12 เม.ย.2559 
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
[15-09-2016]   ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2559
[15-09-2016]   โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2559 
ประเพณีลอยกระทง 23 พ.ย.2558
[15-09-2016]   ประเพณีลอยกระทง 23 พ.ย.2558 
งานข้าวหอมมะลิ ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย ประจำปี 2558
[15-09-2016]   งานข้าวหอมมะลิ ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย ประจำปี 2558 
กีฬาต้านยาเสติดโคกมะขามเกมส์
[15-09-2016]   กีฬาต้านยาเสติดโคกมะขามเกมส์ 
โครงการประชาสัมพันธ์และฝีกอบรมวินัยจราจร
[15-09-2016]   โครงการประชาสัมพันธ์และฝีกอบรมวินัยจราจร 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน(ปรองดอง) 9 กรกฎาคม 2557
[14-09-2016]   โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน(ปรองดอง) 9 กรกฎาคม 2557 
ถวายเทียนพรรษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกมะขาม 2557
[14-09-2016]   ถวายเทียนพรรษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกมะขาม 2557 
 หน้า 1 | 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ( โทร./โทรสาร 0-4467-0774 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด