องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 260 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ ตำบลโคกมะขามอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 0-4467-0774  
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
ติดต่อหน่วยงาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่ของอบต.
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประกาศเจตนารมณ์
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบใน
 
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  ข่าวเด่น
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 หนังสือราชการ อบต.
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี
 ประกาศเรียกประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภา
 หนังสือเชิญประชุมสภา
 การบริหารเงินงบประมาณ
 งบแสดงฐานะการเงิน
 ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 จดหมายข่าว
 การพิจารณาทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ
 การจัดการความรู้ KM
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 งานป้องกันฯ
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
 การประเมินผลและรายงาน No Gift Policy
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติตำบล
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 มาตรฐานการดำเนินงาน อบต.โคกมะขาม
 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 พ.ร.บ. และระเบียบที่สำคัญ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
������������������������������
_______________________________________________________________________________
รายงานผลการดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้ง
[21-03-2023]   รายงานผลการดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้ง 
กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No gift policy
[20-03-2023]   กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No gift policy 
งานสักการะ พุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคล ประจำปี พ.ศ.2566
[23-02-2023]   งานสักการะ พุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคล ประจำปี พ.ศ.2566 
โครงการจุดบริการประชาชนร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566
[05-01-2023]   โครงการจุดบริการประชาชนร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566 
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม
[27-05-2022]   การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น
[19-04-2022]   กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น 
มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ติดชื้อโควิด19
[07-04-2022]   มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ติดชื้อโควิด19  
โครงการจุดบริการประชาชนร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565
[06-04-2022]   โครงการจุดบริการประชาชนร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๕๖๓ (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
[17-03-2020]   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๕๖๓ (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง 
โคกมะขามเกมส์ ครั้งที่ 20 ” ประจำปี 2563
[06-12-2019]   โคกมะขามเกมส์ ครั้งที่ 20 ” ประจำปี 2563 
โครงการรณรงค์ปลูกป่าเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
[13-06-2019]   โครงการรณรงค์ปลูกป่าเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561 # 3
[04-04-2019]   พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561 # 3 
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561 # 2
[04-04-2019]   พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561 # 2 
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561 # 1
[04-04-2019]   พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561 # 1 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
[15-01-2019]   วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 
เทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย ประจำปี 2562
[15-01-2019]   เทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย ประจำปี 2562 
โครงการจุดบริการประชาชนร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
[15-01-2019]   โครงการจุดบริการประชาชนร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 
2 “ โคกมะขามเกมส์ ครั้งที่ 19 ” ประจำปี  2562
[10-12-2018]   2 “ โคกมะขามเกมส์ ครั้งที่ 19 ” ประจำปี 2562 
1 “ โคกมะขามเกมส์ ครั้งที่ 19 ” ประจำปี  2562
[10-12-2018]   1 “ โคกมะขามเกมส์ ครั้งที่ 19 ” ประจำปี 2562 
โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ
[24-07-2018]   โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ 
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560
[04-09-2017]   หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 29 กัยายน 2559
[15-01-2017]   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 29 กัยายน 2559 
งานข้าวหอมมะลิ หอมปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย ประจำปี 2559
[15-09-2016]   งานข้าวหอมมะลิ หอมปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย ประจำปี 2559 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 12 เม.ย.2559
[15-09-2016]   โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 12 เม.ย.2559 
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
[15-09-2016]   ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2559
[15-09-2016]   โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2559 
ประเพณีลอยกระทง 23 พ.ย.2558
[15-09-2016]   ประเพณีลอยกระทง 23 พ.ย.2558 
งานข้าวหอมมะลิ ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย ประจำปี 2558
[15-09-2016]   งานข้าวหอมมะลิ ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย ประจำปี 2558 
กีฬาต้านยาเสติดโคกมะขามเกมส์
[15-09-2016]   กีฬาต้านยาเสติดโคกมะขามเกมส์ 
โครงการประชาสัมพันธ์และฝีกอบรมวินัยจราจร
[15-09-2016]   โครงการประชาสัมพันธ์และฝีกอบรมวินัยจราจร 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน(ปรองดอง) 9 กรกฎาคม 2557
[14-09-2016]   โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน(ปรองดอง) 9 กรกฎาคม 2557 
ถวายเทียนพรรษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกมะขาม 2557
[14-09-2016]   ถวายเทียนพรรษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกมะขาม 2557 
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
อบต.โคกมะขาม 260 หมู่ 6 ต.โคกมะขาม อ.ประโดนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140
โทรศัพท์ 0-4467-0774 , โทรสาร 0-4467-0774
( สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615 )
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.