สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ติดต่อหน่วยงาน
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่ของอบต.
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 ประกาศเจตนารมณ์
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติตำบล
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบใน
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 หนังสือราชการ อบต.
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี
 ประกาศเรียกประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภา
 หนังสือเชิญประชุมสภา
 การบริหารเงินงบประมาณ
 งบแสดงฐานะการเงิน
 ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 จดหมายข่าว
 การพิจารณาทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ
 การจัดการความรู้ KM
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 งานป้องกันฯ
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 พ.ร.บ. และระเบียบที่สำคัญ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 มาตรฐานการดำเนินงาน อบต.โคกมะขาม
 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล


แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 


Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 260 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ ตำบลโคกมะขามอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 0-4467-0774  
สภาพทั่วไป
________________________________________________________________________

สภาพทั่วไป
 
สภาพทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม
1) ที่ตั้งและขนาด
ตำบลโคกมะขามอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอประโคนชัย ห่างจากที่ว่าการอำเภอประโคนชัย 1,000 เมตร

ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 50 กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข 24 ถนนสายประโคนชัย - เดชอุดม ที่ทำการปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ ตำบลโคกมะขาม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

2) อาณาเขตติดต่อ
· ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลจันดุม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
· ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
· ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
· ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

3) ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ำทำให้ขาดแคลนน้ำใน ฤดูแล้ง มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ ห้วยตะโก ห้วยตาเจีย ห้วยตาโกรจ ห้วยพริก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ถนนสายประโคนชัย - เดชอุดม

4) ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศแห้ง ความชื้นของอากาศมีน้อย ภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี 3 ฤดู
· ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ท้องฟ้าโปร่งอากาศร้อนถึงร้อนจัด
· ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือน พฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม ฝนตกปานกลาง
· ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ จะมีอากาศแห้ง หนาวเย็น

5) พื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม มีพื้นที่ทั้งหมด 15,775 ไร่ หรือประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร ดังนี้
· พื้นที่ตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย จำนวน 3,146 ไร่
· พื้นที่ทำนา จำนวน 11,375 ไร่
· พื้นที่สวน จำนวน 107 ไร่
· พื้นที่ทำไร่ จำนวน 150 ไร่
· พื้นที่อื่นๆ จำนวน - ไร่
· พื้นที่สาธารณะประโยชน์ จำนน 851 ไร่
· พื้นที่แหล่งน้ำ จำนวน 146 ไร่

6) การปกครอง

ตำบลโคกมะขาม แบ่งการปกครองเป็น 7 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตการปกครองของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม เต็มจำนวน 7 หมู่บ้าน จำนวน 1,018 ครัวเรือน
*(สำรวจ ณ เดือน มิถุนายน 2552 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) ดังนี้
· บ้านโคกมะขาม หมูที่ 1 จำนวน 141 ครัวเรือน
· บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 2 จำนวน 122 ครัวเรือน
· บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3 จำนวน 175 ครัวเรือน
· บ้านหนองอาแมะ หมู่ที่ 4 จำนวน 93 ครัวเรือน
· บ้านโคกเกลา หมู่ที่ 5 จำนวน 129 ครัวเรือน
· บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 จำนวน 261 ครัวเรือน
· บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 7 จำนวน 97 ครัวเรือน
ประชากร ตำบลโคกมะขาม ประชากร แยกเป็นหมู่บ้านได้ ดังนี้

*(สำรวจ ณ เดือน มิถุนายน 2552 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง)

tb

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ( โทร./โทรสาร 0-4467-0774 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด