สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ติดต่อหน่วยงาน
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่ของอบต.
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 ประกาศเจตนารมณ์
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติตำบล
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบใน
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 หนังสือราชการ อบต.
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี
 ประกาศเรียกประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภา
 หนังสือเชิญประชุมสภา
 การบริหารเงินงบประมาณ
 งบแสดงฐานะการเงิน
 ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 จดหมายข่าว
 การพิจารณาทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ
 การจัดการความรู้ KM
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 งานป้องกันฯ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 พ.ร.บ. และระเบียบที่สำคัญ
 
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล


แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 


Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 260 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ ตำบลโคกมะขามอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 0-4467-0774  
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565  doc120220628015236.pdf   23-06-2565  14  6
2   ประกาศฯขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565  doc120220509082135.pdf   22-04-2565  23  7
3   ประกาศฯผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง 2565  doc120220401040639.pdf   01-04-2565  30  10
4   ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและความพร้อมในการปฏิบัติงาน (ภาค ค)  doc120220328035020.pdf   28-03-2565  18  8
5   ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  doc120220322065544.pdf   22-03-2565  21  13
6   ประกาศฯรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  doc120220303080323.pdf   01-03-2565  21  14
7   กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2565    24-12-2564  27  0
8   ประกาศฯ บัญชีรายการที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  doc120220321045543.3 doc220220321045543.โคกมะขาม   17-11-2564  20  20
9   ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย 2564  doc120210517085637.jpg doc220210517085637.jpg   05-05-2564  47  10
10   ประกาศฯเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564  doc120210421032456.pdf   22-01-2564  39  8
11   ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563    07-12-2563  70  0
12   ขอขยายเวลาชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  doc120200831011816.pdf   29-08-2563  32  3
13   ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย  doc120200806030243.pdf doc220200806030420.pdf   04-08-2563  49  12
14   ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)  doc120200617072427.pdf   17-06-2563  51  10
15   ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำอบต.โคกมะขาม  doc120200623003742.pdf   27-01-2563  54  18
16   บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓  doc120200617072235.pdf   18-11-2562  17  7
17   แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  ประกาศฯ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)   01-11-2562  33  17
18   กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563  doc120191126201816.jpg   01-11-2562  24  7
19   สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  doc120191028215455.jpg doc220191028215603.jpg   28-10-2562  31  8
20   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม เรื่อง สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  doc120191029000838.pdf   18-10-2562  43  6
21   การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงายุ 2564  doc120200623003838.pdf   01-10-2562  16  2
22   ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562    24-09-2562  47  1
23   แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.โคกมะขาม    24-09-2562  37  4
24   ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑  doc120180504021110.pdf   03-05-2561  84  35
25   ประกาศ เรื่องสัดส่วนการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  doc120180321210009.pdf   22-03-2561  115  503
26   ประกาศ เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล  doc120180321205911.pdf   22-03-2561  103  233
27   โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561  doc120180626022459.pdf   06-03-2561  65  96
28   การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ประจำปี 2561 – 2564  doc120180626022213.โครงการสำรวจภาคสนาม-ยื่น-ภ   06-11-2560  283  10
29   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  doc120170920210032.pdf   20-09-2560  134  111
30   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560   31-08-2560  80  61
31   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560   30-06-2560  77  62
32   ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2560 เพิ่มเติมฉบับที่2  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2560 เพิ่มเติมฉบับที่2   22-06-2560  84  10
33   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการ คสล. ม.4 ถนนสายสี่แยกหน้าบ้านนายจิม หลอมนาค ถึงสายแยกหน้าบ้านนางดอน บุตรสาลี  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   12-06-2560  58  13
34   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ คสล. ม.4 ถนนสายสี่แยกหน้าบ้านนายจิม หลอมนาค ถึงสายแยกหน้าบ้านนางดอน บุตรสาลี  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   12-06-2560  35  39
35   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้าง คสล. ม.5 คุ้มสวายเรียง ถนนสายสามแยกหน้าบ้านนายยน โสดา ไปทางทิศตะวันออกสิ้นสุดที่ระยะ 200 เมตร  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   12-06-2560  45  26
36   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง คสล. ม.5 คุ้มสวายเรียง ถนนสายสามแยกหน้าบ้านนายยน โสดา ไปทางทิศตะวันออกสิ้นสุดที่ระยะ 200 เมตร  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   12-06-2560  38  11
37   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 ถนนสายบ้านนางเพียบ จำปาประโคน ถึงบ้านนายเทียน ขาวรัมย์  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   12-06-2560  40  7
38   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 ถนนสายบ้านนางเพียบ จำปาประโคน ถึงบ้านนายเทียน ขาวรัมย์  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   12-06-2560  46  7
39   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการกาอสร้างถนน คสล.ม.3 ถนนซอยบ้าน ร.ต.ท.สำเริงศักดิ์ ภักดี  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   12-06-2560  53  7
40   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการกาอสร้างถนน คสล.ม.3 ถนนซอยบ้าน ร.ต.ท.สำเริงศักดิ์ ภักดี  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   12-06-2560  43  12
41   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการกาอสร้างถนน คสล.และรางระบายน้้ำ คสล. (แบบตัว U) ม.2 สายสามแยกข้างบ้านนายประทีป ยืนตน ถึงสามแยกที่ดินนางสวิง ราชประโคน  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   02-06-2560  52  7
42   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการกาอสร้างถนน คสล.และรางระบายน้้ำ คสล. (แบบตัว U) ม.2 สายสามแยกข้างบ้านนายประทีป ยืนตน ถึงสามแยกที่ดินนางสวิง ราชประโคน  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   02-06-2560  64  54
43   ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2560 เพิ่มเติมฉบับที่1  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2560 เพิ่มเติมฉบับที่1   01-05-2560  81  42
44   หนังสือหน่วยเคลื่อนที่ ลงพื้นที่ โครงการ    30-01-2560  143  4
45   ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี    02-01-2560  123  3
46   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี แผนผัง    02-01-2560  128  0
47   ภาพป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2560    09-12-2559  81  0
48   แผ่นพับภาษี2560    15-11-2559  108  0
49   คู่มือบริการประชาขน 2560    15-11-2559  48  0
50   ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2560  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2560   31-10-2559  43  37
51   แผนการปฏิบัติงานภาษี ปี 2560    12-10-2559  60  2
52   รายงานผลการดำเนินงาน โครงการออกบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ปี 2559    30-04-2559  94  0
53   โครงการออกบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2559  เอกสารประกอบ   31-03-2559  114  20
54   แผ่นพับภาษี  เอกสารประกอบ   20-12-2558  123  23
55   ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2559  เอกสารประกอบ   10-12-2558  88  25
56   แผนการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559  เอกสารประกอบ   20-09-2558  118  41
57   จัดตั้งศุนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี 2557-2558    03-12-2557  50  0
58   ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558    31-10-2557  41  0
59   เตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน 2558    10-01-2557  309  0
60   วาตภัย    03-05-2556  94  0
 หน้า 1 | 2 | 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ( โทร./โทรสาร 0-4467-0774 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด