สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ติดต่อหน่วยงาน
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่ของอบต.
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 ประกาศเจตนารมณ์
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติตำบล
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบใน
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 หนังสือราชการ อบต.
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี
 ประกาศเรียกประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภา
 หนังสือเชิญประชุมสภา
 การบริหารเงินงบประมาณ
 งบแสดงฐานะการเงิน
 ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 จดหมายข่าว
 การพิจารณาทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ
 การจัดการความรู้ KM
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 งานป้องกันฯ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 พ.ร.บ. และระเบียบที่สำคัญ
 
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล


แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 


Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 260 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ ตำบลโคกมะขามอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 0-4467-0774  
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  doc120221031093131.pdf   05-05-2565  11  6
2   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  doc120221031092857.pdf   21-04-2565  13  3
3   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  doc120221031093026.pdf   28-03-2565  13  3
4   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  doc120221031093226.pdf รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   19-01-2565  18  14
5   ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 เชื่อมทางหลวงชนบท บร.3043  doc120210423064637.pdf   05-03-2564  93  27
6   ประการฯผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านหนองอาแมะ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกมะขาม  doc120210423064343.pdf   05-03-2564  42  22
7   ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  doc120210625043858.pdf   10-02-2564  31  17
8   ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านหนองอาแมะ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกมะขาม    10-02-2564  30  16
9   ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 เชื่อมทางหลวงชนบท บร.3043  doc120210423064246.pdf   10-02-2564  72  16
10   ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกมะขาม หมู่ที่1 เชื่อมบ้านหนองอาแมะ หมูที่ 4 ตำบลโคกมะขาม  doc120210423064146.pdf   10-02-2564  50  16
11   ประการฯผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน รูปตัว U สายจากหน้าบ้านนางสุภาพ ราชประโคน ถึงบ้านนายถนอม ราชประโคน  doc120210423064830.pdf   30-12-2563  36  14
12   ประการฯผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน รูปตัว U สายจากหน้าบ้านนางพวง คิมประโคน ถึงบ้านนายเน โสดา  doc120210423064759.pdf   24-12-2563  30  14
13   ประการฯผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ ถนนสายสามแยกบ้านนายธนวัฒน์ อ่วงประโคน ถึงสี่แยกหน้าบ้านนายเทียม โปรดประโคน  doc120210423064606.pdf   24-12-2563  21  15
14   ประการฯผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอาแมะ หมู่ที่ 4 ถนนสายสามแยกบ้านนายดุดร เงินงอกงาม ถึงบ้านนางเจก ประเสริฐศรี  doc120210423064458.pdf   24-12-2563  24  13
15   ประการฯผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ถึงสามแยกวัดโคกตะเคียน  doc120210423064424.pdf   24-12-2563  21  11
16   ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   15-10-2562  56  45
17   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง รั้วคาวบอย ม.1  ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  ขอบเขตของงาน(TOR) ปร.5 ปร.4  ใบเสนอราคา   19-09-2560  225  435
18   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง พลังงานแสงอาทิตย์ ม.3  ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ขอบเขตของงาน(TOR) ปร.5 ปร.4  ใบเสนอราคา   19-09-2560  185  358
19   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง พลังงานแสงอาทิตย์ ม.2  ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ขอบเขตของงาน(TOR) ปร.5 ปร.4  ใบเสนอราคา   19-09-2560  192  439
20   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ม.2  ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ขอบเขตของงาน(TOR) ปร.5 ปร.4 ชุดที่ 1  ปร.5 ปร.4 ชุดที่ 2 ปร.5 ปร.4 ชุดที่ 3 ใบเสนอราคา   19-09-2560  151  754
21   ประกาศกำหนดสถานที่ยื่นซองเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศกำหนดสถานที่ยื่นซองเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง   14-09-2560  119  69
22   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง รางคสล. หมู่ 6 ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ขอบเขตของงาน(TOR) ปร.5 ปร.4  ใบเสนอราคา   12-09-2560  69  243
23   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ถนนคสล. หมู่ 4 ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ขอบเขตของงาน(TOR) ปร.5 ปร.4  ข้อมูลประกอบการคำนวณ1 ข้อมูลประกบการคำนวณ2 ใบเสนอราคา   12-09-2560  72  325
24   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง รางคสล. หมู่ 3 ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ขอบเขตของงาน(TOR) ปร.5 ปร.4  ใบเสนอราคา   12-09-2560  66  774
25   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ถนนคสล. หมู่ 3 ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ขอบเขตของงาน  ปร.5 ปร.4  ข้อมูลประกอบการคำนวณราคา1 ใบเสนอราคา   12-09-2560  68  323
26   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ลงหินคลุกปรับปรุงถนนภายในตำบลโคกมะขาม หมู่6, หมู่7 เงินสะสมประจำปี 2560  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ปร.4 ปร.5 ม.6 ปร.5 ปร.4 ม.7   01-09-2560  71  184
27   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ลงหินคลุกปรับปรุงถนนภายในตำบลโคกมะขาม หมู่1, หมู่2, หมู่3, หมู่4, หมู่5 เงินสะสมประจำปี 2560  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ปร.5 ปร.4 ม.1,ม.2 ปร.5 ปร.4 ม.3  ปร.5 ปร.4 ม.4 เส้นที่ 1 ปร.5 ปร.4 ม.4 เส้นที่ 2 ปร.5 ปร.4 ม.5   01-09-2560  67  206
28   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 ,หมู่ 7 เงินสะสมประจำปี 2560  ปร.4 ปร.5 ม.ุ6 ปร.4 ปร.5 ม.7 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง   01-09-2560  81  99
29   ราคากลางโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน   15-05-2560  56  120
30   ราคากลางโครงการอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2560  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อโครงการอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    15-05-2560  77  34
31   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกมะขาม ถนนสายบ้านนางเพียบ จำปาประโคน ถึงบ้านนายเทียน ขาวรัมย์  ประกาศสอบราคาจ้าง ปร.5 ปร.4  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   11-05-2560  89  360
32   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกเกลา(คุ้มสวายเรียง) หมู่ที่ 5 ตำบลโคกมะขาม ถนนสายสามแยกหน้าบ้านนายยน โสดา ไปทางทิศตะวันออกสิ้นสุดที่ระยะ 200 เมตร  ประกาศสอบราคาจ้าง ปร.5 ปร.4  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   11-05-2560  82  161
33   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองอาแมะ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกมะขามถนนสายสี่แยกหน้าบ้านนายจิม หลอมนาค ถึงสายแยกหน้าบ้านนางดอน บุตรสาลี  ประกาศสอบราคาจ้าง ปร.5 ปร.4  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   11-05-2560  141  175
34   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกมะขาม ถนนซอยบ้าน ร.ต.ท.สำเริงศักดิ์ ภักดี  ประกาศสอบราคาจ้าง ปร.5 ปร.4  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   11-05-2560  124  271
35   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบตัว U)บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกมะขาม สายสามแยกข้างบ้านนายประทีป ยืนตน ถึงสามแยกที่ดินนางสวิง ราชประโคน  ประกาศสอบราคาจ้าง ปร.5 ปร.4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   11-05-2560  101  444
36   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1 ตำบลโคกมะขาม สายหน้าบ้านนายสมบัติ ผูกแก้ว ถึงบ้านนางเอื้อ ชัยวิเศษ  ประกาศสอบราคาจ้าง ปร.5 ปร.4  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   11-05-2560  50  80
37   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบตัว U)บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1 ตำบลโคกมะขาม จากหน้าบ้านนายอุดมศักดิ์ ลวดสิงห์ ถึงบ้านนายลอน ลวดสิงห์  ประกาศสอบราคาจ้าง ปร.5 ปร.4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   11-05-2560  65  200
38   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ซื้อเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่  doc120170503021024.pdf   24-04-2560  75  33
39   ราคากลาง ลงหินคลุกปรับปรุงถนนบ้านหนองไผ่ หมู่ 6 ตำบลโคกมะขาม สายรอบหมู่บ้านทางทิศตะวันตก  ปร.4 ปร.5   26-12-2559  91  128
40   ราคากลาง เกรดปรับแต่งถนนภายในตำบลโคกมะขาม  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง ปร.4 ปร.5   21-12-2559  85  135
41   ราคากลางโครงการอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2559  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อโครงการอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    18-10-2559  101  91
42   ราคากลางโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน   18-10-2559  67  60
43   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกมะขาม ไปทางบ้านสวายสอ หมู่ที่ 12 ตำบลประโคนชัย    24-02-2559  94  10
44   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเกลา(คุ้มสวายเรียง) หมู่ที่ 5 ตำบลโคกมะขาม สายสามแยกหน้าบ้านนายยน โสดา ไปทางทิสตะวันตก    24-02-2559  133  10
45   ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเกลา(คุ้มสวายเรียง) หมู่ที่ 5 ตำบลโคกมะขาม สายสามแยกหน้าบ้านนายยน โสดา ไปทางทิสตะวันตก    13-07-2558  101  10
46   บัญชีขายรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเกลา(คุ้มสวายเรียง) หมู่ที่ 5 ตำบลโคกมะขาม สายสามแยกหน้าบ้านนายยน โสดา ไปทางทิสตะวันตก    13-07-2558  100  10
47   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเกลา(คุ้มสวายเรียง) หมู่ที่ 5 ตำบลโคกมะขาม สายสามแยกหน้าบ้านนายยน โสดา ไปทางทิสตะวันตก    13-07-2558  89  10
48   เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 5/2558 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเกลา(คุ้มสวายเรียง) หมู่ที่ 5 ตำบลโคกมะขาม สายสามแยกหน้าบ้านนายยน โสดา ไปทางทิสตะวันตก    03-07-2558  75  10
49   เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 3/2558 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกมะขาม ไปทางบ้านสวายสอ หมู่ที่ 12 ตำบลประโคนชัย    03-02-2558  55  10
50   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกมะขาม ไปทางบ้านสวายสอ หมู่ที่ 12 ตำบลประโคนชัย    03-02-2558  71  10
51   ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกมะขาม ไปทางบ้านสวายสอ หมู่ที่ 12 ตำบลประโคนชัย    03-02-2558  50  10
52   บัญชีขายรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกมะขาม ไปทางบ้านสวายสอ หมู่ที่ 12 ตำบลประโคนชัย    03-02-2558  58  10
53   แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีประจำปี 2558    01-01-2558  53  10
54   แผนภูมิแสดงขั้นตอนการชำระภาษี ปี 2558    01-01-2558  62  10
55   ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 3    21-07-2557  61  10
56   ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 2    03-04-2557  49  10
57   ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 1    10-01-2557  47  10
58   ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557    15-10-2556  53  10
59   ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านหนองอาแมะ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกมะขาม    00-00-543  23  11
 หน้า 1 | 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ( โทร./โทรสาร 0-4467-0774 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด