สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ติดต่อหน่วยงาน
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่ของอบต.
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 ประกาศเจตนารมณ์
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติตำบล
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบใน
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 หนังสือราชการ อบต.
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี
 ประกาศเรียกประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภา
 หนังสือเชิญประชุมสภา
 การบริหารเงินงบประมาณ
 งบแสดงฐานะการเงิน
 ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 จดหมายข่าว
 การพิจารณาทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ
 การจัดการความรู้ KM
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 งานป้องกันฯ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 พ.ร.บ. และระเบียบที่สำคัญ
 
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล


แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 


Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 260 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ ตำบลโคกมะขามอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 0-4467-0774  
สภาพเศรษฐกิจ
________________________________________________________________________

สภาพเศรษฐกิจ
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม

1) อาชีพ

ประชากรในเขตพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา รองลงมา คือ เลี้ยงสัตว์ ทำสวนในพื้นที่บางส่วน รับราชการและรับจ้างทั่วไป

2) แรงงาน

ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรมจากแรงงานในครัวเรือน การใช้แรงงานอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น เย็บผ้า และหัตถกรรมไม้ มีการอพยพแรงงานทั่วไป เช่น ในเมืองใหญ่ กรุงเทพมหานคร และต่างประเทศ

DSC00538_1

3) พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

               พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ข้าว พันธุ์ข้าวมะลิ กข 15 พื้นที่ปลูก พื้นที่ปลูก 7,900 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 500 กิโลกรัม/ไร่ พันธุ์ข้าวหอมมะลิ พื้นที่ปลูก 14,500 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 500 กิโลกรัม/ไร่

4) สัตว์สำคัญ

               สัตว์ที่สำคัญ คือ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ เป็นการเลี้ยงสัตว์โดยลงทุนเลี้ยงเอง 1,540 ตัว จำนวน 541 ครัวเรือน

5) อุตสาหกรรม ดังนี้

· อุตสาหกรรมโรงงาน ประเภทอุตสาหกรรมที่ผลิต อิฐแดง จำนวน 1 ครัวเรือน

· อุตสาหกรรมในครัวเรือนที่สำคัญ คือ ประเภทอุตสาหกรรมที่ผลิตทอผ้าไหม จำนวน 13 ครัวเรือน

· หัตถกรรมในครัวเรือนที่สำคัญ คือ ผลิตตะเกียบที่ทำจากไม้ จำนวน 20 ครัวเรือน

6) รายได้

· รายได้จากการเกษตร 640 ครัวเรือน รายได้สุทธิ 25,000 บาท/ปี

· รายได้นอกจากการเกษตร 110 ครัวเรือน รายได้สุทธิ 30,000 บาท/ปี

· รายได้อื่น ๆ 40 ครัวเรือน รายได้สุทธิ 20,000 - 30,000 บาท/ปี

7) ธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม

· สถานีบริการน้ำมัน 1 แห่ง

· สถานีบริการแก๊ส 1 แห่ง

· ร้านค้า 32 แห่ง

· ร้านอาหาร 3 แห่ง

· โรงงานอุตสาหกรรม 4 แห่ง (โรงงานอิฐแดง,โรงงานทอผ้าไหมโรงไฟฟ้า,โรงเย็บผ้า)

· โรงสี 12 แห่ง

DSC00678

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ( โทร./โทรสาร 0-4467-0774 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด