สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ติดต่อหน่วยงาน
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่ของอบต.
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 ประกาศเจตนารมณ์
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติตำบล
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบใน
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 หนังสือราชการ อบต.
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี
 ประกาศเรียกประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภา
 หนังสือเชิญประชุมสภา
 การบริหารเงินงบประมาณ
 งบแสดงฐานะการเงิน
 ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 จดหมายข่าว
 การพิจารณาทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ
 การจัดการความรู้ KM
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 งานป้องกันฯ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 พ.ร.บ. และระเบียบที่สำคัญ
 
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล


แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 


Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 260 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ ตำบลโคกมะขามอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 0-4467-0774  
สภาพทางสังคม
________________________________________________________________________

สภาพทางสังคม
 
สภาพทางสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม

1) การศึกษา

· โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง
· โรงเรียนมัธยม - แห่ง
· ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
· ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง
· ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 4 แห่ง
· ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง

2) สถาบันและองค์กรทางศาสนา

· วัด 2 แห่ง
· สำนักสงฆ์ 1 แห่ง (บ้านหนองอาแมะ)
· มัสยิด - แห่ง
· ศาลเจ้า - แห่ง
· โบสถ์ (วัด) 3 แห่ง

3) สาธารณสุข

· โรงพยาบาล - แห่ง
· สถานีอนามัย (อนามัยโคกมะขาม) 1 แห่ง
· สถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ง
· ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง
· อัตราการมีส้วมใช้ส้วมราดน้ำ 668 แห่ง

4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

· ที่ทำการตำรวจชุมชน 1 แห่ง
· สถานีดับเพลิง - แห่ง

5) ลักษณะทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ป่าสาธารณประโยชน์ หมู่ 6 และหมู่ 7
· ทำเลเลี้ยงสัตว์ โคกเพชร จำนวน 711 ไร่
· ป่าช้า จำนวน 1 แห่ง

                  บริเวณที่สาธารณประโยชน์ป่าทำเลเลี้ยงสัตว์โคกเพชร เนื้อที่ 711 ไร่ เหมาะที่จะสงวนไว้เป็นป่าชุมชน ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ และสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อที่จะรองรับความเจริญ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในอนาคต เพราะเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่สำคัญติดต่อกับทางหลวง และถนนสายหลักหลายสาย เป็นทางที่จะผ่านไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเขาพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ เป็นจุดที่เอื้อต่อการพัฒนาในอนาคต

DSC04859_resize

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ( โทร./โทรสาร 0-4467-0774 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด