สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ติดต่อหน่วยงาน
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่ของอบต.
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 ประกาศเจตนารมณ์
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติตำบล
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบใน
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 หนังสือราชการ อบต.
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี
 ประกาศเรียกประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภา
 หนังสือเชิญประชุมสภา
 การบริหารเงินงบประมาณ
 งบแสดงฐานะการเงิน
 ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 จดหมายข่าว
 การพิจารณาทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ
 การจัดการความรู้ KM
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 งานป้องกันฯ
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 พ.ร.บ. และระเบียบที่สำคัญ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 มาตรฐานการดำเนินงาน อบต.โคกมะขาม
 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล


แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 


Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 260 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ ตำบลโคกมะขามอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 0-4467-0774  
สำนักปลัด
________________________________________________________________________
สำนักปลัด
 
 
ประวิทย์ ชอบธรรม
ประวิทย์ ชอบธรรม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม
วัชรินทร์ ปุยะติ
วัชรินทร์ ปุยะติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม
วัลลี เภาสลัก
วัลลี เภาสลัก
หัวหน้าสำนักปลัด
ปิติพงษ์ ปุรณะ
ปิติพงษ์ ปุรณะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ปัฐมญชุ์ มีเสนา
ปัฐมญชุ์ มีเสนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กิตติศักดิ์ ปุยะติ
กิตติศักดิ์ ปุยะติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
อัชรี สถาปนิกสยาม
อัชรี สถาปนิกสยาม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พจนา ทองรักสี
พจนา ทองรักสี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ปานรวี ยืนยงชาติ
ปานรวี ยืนยงชาติ
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
ประวีณา หารี
ประวีณา หารี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน
กนกพร อินทะเล
กนกพร อินทะเล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
รัตนาวดี ศรีทองคำ
รัตนาวดี ศรีทองคำ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ปัณณทัต หิงประโคน
ปัณณทัต หิงประโคน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
อังคาร กระซิรัมย์
อังคาร กระซิรัมย์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ดวงใจ แสงงาม
ดวงใจ แสงงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เปมิกา กองรัมย์
เปมิกา กองรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
กิตตินันทน์ จอมคำสิงห์
กิตตินันทน์ จอมคำสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ปริญญา รุ่งเรือง
ปริญญา รุ่งเรือง
คนงานทั่วไป
วิวัฒน์ โลกประโคน
วิวัฒน์ โลกประโคน
คนงานทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ( โทร./โทรสาร 0-4467-0774 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด